Thực hiện kế hoạch số 516/KH-TVCNMTBT ngày 23/11 về Tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, phòng Tiếp nhận – Tư vấn phối hợp khu Quản lý học viên đã tổ chức Hội thi ” Hái hoa dân chủ” cho toàn thể học viên tại Cơ sở