Thực hiện kế hoạch số 27237/KH-SLĐTBXH, ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và người nghiện đang quản lý tại Cơ sở; thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu đã tổ chức:

  1. Tuyên truyền phổ biến về chủ đề: “Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2023”.
  2. Tổ chức hội thi “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS cho 32 học viên đang quản lý tại Cơ sở.

Qua hội thi, Ban tổ chức hội thi đã trao 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba.

Thông qua hội thi, trang bị cho học viên kiến thức về HIV/AIDS; cách phòng tránh lây nhiễm; việc kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS….Bên cạnh đó, học viên cũng được cập nhật kiến thức về chính sách luật trong phòng chống HIV/AIDS.