THÔNG BÁO Về điều chỉnh việc giải quyết thăm gặp cho thân nhân, gia đình học viên tại Cơ sở

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Cơ sở trong cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt  ngày 23 tháng 11 năm 2020 và tình hình thực tế tại đơn vị, Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu thông báo điều chỉnh việc giải quyết thăm gặp cho thân nhân, gia đình học viên tại Cơ sở như sau:

1. Lịch giải quyết thăm gặp: vào ngày thứ sáu hàng tuần cụ thể như sau:

Buổi sáng: từ 07g30 đến 11g30 giải quyết thăm gặp cho học viên cai nghiện bắt buộc.

Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30 giải quyết thăm gặp cho học viên cai nghiện tự nguyện.

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 27/11/2020

3. Các quy định về giải quyết thăm gặp đối với học viên:

Tiếp tục thực hiện theo quy chế thăm gặp tại Cơ sở (ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-TVCNMTBT ngày 17 tháng 9 năm 2019). Theo đó, việc giải quyết thăm gặp giữa học viên cai nghiện bắt buộc và học viên cai nghiện tự nguyện được thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị.

Gia đình và thân nhân học viên cai nghiện tự nguyện sẽ làm thủ tục thăm gặp tại bộ phận tiếp nhận, thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ giải quyết thăm gặp, không mang đồ ăn, thức uống, vật dụng cá nhân…vào Cơ sở. Thời gian thăm gặp là 30 phút/ 01 đợt. Trong quá trình thăm gặp nếu có vấn đề cần giải quyết hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với cán bộ tiếp nhận hoặc cán bộ phụ trách thăm gặp để được giải quyết.

4. Về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19:

– Khi thăm gặp thân nhân, học viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thăm gặp.

– Thân nhân gia đình học viên đến thăm gặp bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà bông hoặc nước sát khuẩn, đồng thời phải được kiểm tra thân nhiệt, ngồi cách nhau 01m theo sự hướng dẫn của nhân viên Cơ sở. Trường hợp thân nhân không chấp hành theo sự hướng dẫn và các quy định thì Cơ sở sẽ không giải quyết cho vào thăm gặp.

Trên đây là thông báo về thời gian giải quyết thăm gặp cho thân nhân, gia đình học viên tại Cơ sở. Đề nghị các phòng, khu , học viên và thân nhân học viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận :                                                                              GIÁM ĐỐC

– Trưởng các phòng, khu;                                                             Đã ký

– Lưu VT, (Tr).

Phạm Thị Hồng Phượng