Sáng ngày 30/6/2023, Cơ sở tổ chức Hội nghị tuyên truyền quy định của pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho toàn thể viên chức, người lao động Báo cáo viên: đồng chí Nguyễn Hiệp Trí – Phó Trưởng phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Đã nhận