Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, Sở Lao động Thương Binh và xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 24186 – QĐ-SLĐTBXH về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết tại link: Quy che Thu Duc