Nhà nước có phương thức giải quyết việc làm cho người sau cai không?

Câu hỏi: Em trai tôi vừa mới đi cai nghiện tại trung tâm về và hiện tại chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi nhà nước có phương thức giải quyết việc làm cho người sau cai không và trách nhiệm của các cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện như thế nào?

 1. Người sau cai nghiện được sắp xếp, giải quyết việc làm theo một trong những phương thức sau:
  a. tổ chức các khu sản xuất tại trung tâm để vận động các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đến đầu tư tổ chức sản xuất nhằm giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện;
  b. tổ chức các khu vực sản xuất tập trung phù hợp với các loại hình sản xuất kinh doanh quy mô vừa và nhỏ nhằm giải quyết việc làm ổn định, tái định cư lâu dài cho người sau cai nghiện;
  d. Bố trí làm việc tại các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất cho gia đình người sau cai nghiện hoặc các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và theo quy định tại điểm 1 nêu trên để tổ chức các cơ sở qiải quyết việc làm cho người sau cai nghiện phù hợp.

  3. Cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện có trách nhiệm:
  a. Xây dựng kế hoạch, chương trình quản lý, giáo dục, tổ chức lao động sản xuất và đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị nhằm cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao hiệu quả sản xuất;
  b. Ban hành nội quy quản lý tại đơn vị;
  c. Thực hiện đúng các quy định về tổ chức quản lý, tổ chức lao động sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các quy định của Nhà nước. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người sau cai nghiện;
  d. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đánh giá về mức độ rèn luyện, phấn đấu của người sau cai nghiện. định kỳ hàng tháng, quý, năm phải báo cáo tình hình quản lý người sau cai nghiện tại cơ sở với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
  e. Đăng ký cho người sau cai nghiện được tạm trú có thời hạn tại địa phương nơi trú đóng; phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nới trú đóng để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, an toàn đơn vị, phòng, chống ma túy