Cơ chế gây nghiện và nguyên tắc điều trị nghiện – SCDI

Đây là bài trao đổi của giáo sư Robert Heimer, giáo sư về y tế công cộng và dược lý học của trường Đại học Yale, Hoa Kỳ, về cơ chế gây nghiện và nguyên tắc điều trị nghiện. Bài trao đổi này do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI – scdi.org.vn) thực hiện vào tháng 6/2014.