Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA “Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy”

  BỘ Y TẾ – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ QUY Xem chi tiết >>

Nghị định 90/2016/NĐ-CP “Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế”

  CHÍNH PHỦ_____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Số: 90/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xem chi tiết >>

Nghị định 94/2010/NĐ-CP “Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng”

  CHÍNH PHỦ _________   Số: 94 /2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 09  tháng 9  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng ___________ CHÍNH PHỦ Xem chi tiết >>