Nghị định số 61/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 135/2004/nđ-cp ngày 10 tháng 6 năm 2004 của chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 61/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ÁP Xem chi tiết >>

Nghị định Số: 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 221/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Căn cứ Luật tổ chức Xem chi tiết >>

Nghị định số 136/2016/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 221/2013/nđ-cp ngày 30 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 136/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH Xem chi tiết >>

Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc******** Số: 135/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2004   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, Xem chi tiết >>

Văn bản hợp nha6t11866/VBHN-BLĐ TBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ lao động TBXH ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1866/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 Xem chi tiết >>