Chiều ngày 07 tháng 06 năm 2023 Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu phối hợp với Chi cục PCTNXH tổ chức lấy ý kiến người cai nghiện về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy, thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.