Buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai đầu tuần tại Cơ sở Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐCS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu về kể chuyện và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân điển hình, có những bài kể chuyện hay vận dụng vào thực tiễn trong sinh hoạt, công việc hàng ngày của tập thể và mỗi cá nhân góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao.  Công đoàn Cơ sở tổ chức khen thưởng cho 03 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong kể chuyện và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý 2/2023.