Thông Tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022. Thông tư Hướng dẫn việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc, nội quy, quy chế, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên, trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.