Công đoàn Cơ sở thực hiện chuyến hành trình về nguồn tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế Lao động 01/5.