Gần 100 Buổi Truyền Thông Về Ma Túy – HIV/AIDS Trong 9 Tháng Đầu Năm

Trong 9 tháng vừa qua, Trung tâm phối hợp với địa phương, trường học và các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh xã hội của TPHCM thực hiện các buổi truyền thông – tuyên truyền về ma túy – Hiv/Aids nhằm ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập học đường, thông tin về các chất gây nghiện mới cho người dân thành phố nắm bắt kịp thời để có một số kiến thức nhất định về các chất gây nghiện này. Bên cạnh đó còn truyền thông – tư vấn hướng dẫn cho người sau cai về pháp luật, các địa chỉ hỗ trợ khi tài hòa nhập cộng đồng, cũng như những nơi cai nghiện tin cậy.

Tổng kết trong 9 tháng vừa qua Trung tâm đã Truyền thông gần 100 buổi với hơn 42.000 lượt người tham dự, trong đó: Truyền thông tại các trường học phổ thông cơ sở, Trung học cơ sở, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học hơn 60 buổi với 38.000 lượt học sinh tham dự; Truyền thông tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh xã hội là 11 buổi với 520 lượt người tham gia và Truyền thông tại các địa phương là 20 buổi với gần 1.500 lượt người dân tham gia.

Để tiếp tục làm tốt chức năng thành phố giao, trong 3 tháng cuối năm Trung tâm tiếp tục truyền thông về ma túy – Hiv/Aids cho các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học và tuyên truyền hưởng ứng ngày 1/12 – ngày Thế giới phòng chống AIDS.