Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể viên chức – người lao động của Trung tâm TVCNMT.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn số 77-HD/BTGĐUS ngày 24/01/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Chi bộ Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy đã lãnh đạo chính quyền phối hợp cùng các đoàn thể Trung tâm phát động phong trào thi đua nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung trọng tâm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập thông qua các mẫu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, gắn nội dung liên hệ thực tế để định hướng nhận thức, giáo dục tư tưởng và hành động trong VC-NLĐ; chú trọng biểu dương để giới thiệu và nhân rộng những gương điển hình, những việc làm thiết thực mang tính học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và cụ thể; phát động đến các tập thể và cá nhân thực hiện việc đăng ký chương trình hành động với các nội dung:

1.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu được giao thực hiện trong năm 2017; thường xuyên rà soát nội dung thực hiện để bổ sung hoàn chỉnh và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

1.2. Nêu cao ý thức trách nhiệm của tập thể các phòng nghiệp vụ căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

1.3. Xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các tập thể với tập thể, giữa cá nhân với cá nhân để có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Thông qua nội dung phát động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, Bí thư Chi bộ đã nhấn mạnh đến vai trò tiên phong của đảng viên, yêu cầu mỗi đảng viên phải đăng ký ít nhất 02 việc học tập và làm theo để phấn đấu; đối với viên chức, người lao động chưa là đảng viên phải đăng ký ít nhất 01 việc học tập và làm theo. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 với các nội dung sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao như: nhữnghạn chế, khuyết điểm hàng năm và sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; cải cách hành chính, cải tiến tác phong, phương pháp làm việc, phong cách phục vụ nhân dân, sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác; mục tiêu phấn đấu của bản thân trong năm; khả năng và tâm huyết thực hiện những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua, đánh giá và phân loại đảng viên cuối năm.