Clip tham gia Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 với nội dung: “Cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp nhận người nghiện ma túy tại Cơ sở”

Thực hiện Kế hoạch số 577/KH-TVCNMTBT ngày 01/11/2022 của Cơ sở về tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 32677/SLĐTBXH-VP ngày 27/10/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 4240/KH-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu tham gia Hội thi với clip tuyên truyền, nội dung: “Cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp nhận người nghiện ma túy tại Cơ sở”