BÀI PHÁT BIỂU PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm nay gắn liền với một sự kiện chính trị lớn có tầm quan trọng đặc biệt. Đó là Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Xem chi tiết >>

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và Xem chi tiết >>

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, HIỆN THÂN ĐẠO ĐỨC – VĂN MINH CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC TA

Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi của ý chí, đạo đức, văn minh Việt Nam trước vũ khí, kỹ thuật và sự Xem chi tiết >>

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH – MỘT KIỂU MẪU VỀ SỰ NHẤT QUÁN GIỮA TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG

  Quan niệm về đạo đức Hồ Chí Minh Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một người cộng sản mẫu mực, kiên định trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế chân Xem chi tiết >>