Clip tham gia Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 với nội dung: “Cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp nhận người nghiện ma túy tại Cơ sở”

Thực hiện Kế hoạch số 577/KH-TVCNMTBT ngày 01/11/2022 của Cơ sở về tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 32677/SLĐTBXH-VP ngày 27/10/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 và Kế Xem chi tiết >>