Nghị định 80/2018/ND-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/ND-CP

  CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 80/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, Xem chi tiết >>

Nghị định 90/2016/NĐ-CP “Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế”

  CHÍNH PHỦ_____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Số: 90/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xem chi tiết >>

Nghị định 94/2010/NĐ-CP “Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng”

  CHÍNH PHỦ _________   Số: 94 /2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 09  tháng 9  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng ___________ CHÍNH PHỦ Xem chi tiết >>